mezczyzna czyta gazete
Biznes,  Inwestycje

Sprawozdanie finansowe, czyli kluczowe informacje o przedsiębiorstwie

Niezależnie od tego, czy grasz na giełdzie i przeprowadzając analizę fundamentalną spółki, próbujesz ustalić jej obecną sytuację finansową, czy rozważasz podpisanie dużego kontraktu z przedsiębiorcą, z którym nie miałeś wcześniej okazji współpracować, sprawozdanie pomoże podjąć Ci decyzję i zminimalizować ryzyko.

Czym jest sprawozdanie finansowe?

Jest to dokument sporządzany obowiązkowo przez każdy podmiot gospodarczy, który prowadzi tak zwaną pełną księgowość. Zawiera on informacje kluczowe do oceny jego aktualnej kondycji rynkowej. Jest to bezsprzecznie najlepsze źródło do czerpania informacji na temat danego przedsiębiorstwa, gdyż zgodnie z regulacjami prawnymi, dokument ten musi być obiektywny i rzetelny.

Z czego składa się sprawozdanie finansowe?

Wygląd oraz części składowe tego dokumentu reguluje Art. 45 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Podstawowym i zarazem najważniejszym elementem jest bilans. Przedstawia on aktualną wycenę wszystkich składników majątku przedsiębiorstwa, także kwotę zobowiązań i inwestycji, które posiada firma na koniec roku obrotowego. Wykazuje się w nim pełen stan aktywów i pasywów na dzień kończący rok bieżący, a także za poprzedni rok obrotowy.

Kolejnym fragmentem sprawozdania jest rachunek zysków i strat przedstawiający pełny wykaz przepływów finansowych danej firmy. Pokazuje on ogólną kondycję i pozwala ocenić dochodowość poszczególnych gałęzi działalności przedsiębiorstwa i wyszczególnić powiązane z nimi koszty. Podsumowuje on zyski i straty w ujęciu rocznym, dając kontrahentowi pogląd na to, w jakim zakresie firma posiada zdolności samofinansowania się, dalszego rozwoju oraz jak bardzo jest rentowna.

Ostatnim wymaganym elementem jest informacja dodatkowa, na którą składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, opisujące jaką politykę rachunkową przyjęło przedsiębiorstwo oraz jakich metod wyceny używa. Dokument ten przekazuje także dodatkowe objaśnienia dotyczące cashflow, które wystąpiły w ciągu ostatniego roku obrachunkowego, zawiera podstawowe dane na temat kluczowych wydarzeń, pracowników oraz poszczególnych organów jednostki i przekazuje proponowany podział zysków lub plan na pokrycie strat (jeśli takowe wystąpiły).

Na kim ciąży konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego?

Obowiązek ten spoczywa na wszystkich spółkach osobowych i kapitałowych oraz na osobach fizycznych, które zajmują się własną działalnością gospodarczą, jeśli prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości. W praktyce oznacza to tylko duże i średnie podmioty gospodarcze. W przypadku osób fizycznych obowiązek prowadzenia pełnej księgowości wymaga osiągnięcia przychodów netto w wysokości ekwiwalentu minimum 2,000,000 euro za poprzedni rok obrotowy. Kolejnym przypadkiem są firmy, które z własnej woli wybrały pełną księgowość.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe?

Powinno być ono złożone najpóźniej do 31 marca, czyli trzy miesiące od dnia bilansowego przypadającego na ostatni dzień grudnia. Następnie musi zostać zatwierdzone w ciągu kolejnych trzech miesięcy, czyli do 30 czerwca. W Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS musi pojawić się kolejne 15 dni później, czyli do 15.07. Jeśli firma zostanie założona w drugiej połowie roku, to przysługuje jej wydłużony okres sprawozdawczy. W takim przypadku podmiot gospodarczy ma pełne prawo połączyć sprawozdanie finansowe za obecny rok ze sprawozdaniem za rok przyszły.

Gdzie można znaleźć sprawozdanie finansowe?

Obecnie jest to stosunkowo łatwe zadanie. Od 15 marca 2018 roku sprawozdania znajdziemy na rządowej stronie (kliknij tutaj). W celu wyszukania interesującego dokumentu musisz w wyszukiwarce wpisać numer KRS. Sprawa jest jeszcze prostsza, jeśli szukasz sprawozdań konkretnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Większość z nich sama publikuje swoje sprawozdania na swoich własnych stronach internetowych, starając się tym samym zwiększyć zaufanie wśród swoich długoterminowych akcjonariuszy oraz przyciągnąć potencjalnych inwestorów.

Jaka odpowiedzialność ciąży na przedsiębiorstwie, gdy nie dopełni ono obowiązku złożenia sprawozdania finansowego?

Gdyby zdarzyła się taka sytuacja, podmiot gospodarczy może zostać obciążony dotkliwymi karami finansowymi, a w skrajnych przypadkach może zostać wszczęte postępowanie karne.

Do czego można wykorzystać sprawozdanie finansowe?

Głównym zastosowaniem dla dokumentów tego typu jest przede wszystkim samodzielna ocena kondycji podmiotu gospodarczego. Pozwala to minimalizować ryzyko finansowe związane z inwestycją giełdową w spółkę oraz ryzyko transakcyjne występujące szczególnie w przypadku perspektywy zawarcia dużej transakcji z podmiotem, z którym wcześniej nie miało się do czynienia.

Ze względu na stopień skomplikowania informacji zawartych w dokumentach tego typu oraz zawiły język finansowy może być to trudne dla kogoś, kto na co dzień nie ma styczności z podobnymi raportami. Jeśli jednak czujesz się na siłach i doskonale odnajdujesz się w rynkowych zawiłościach, to sprawozdania finansowe są jednym z najlepszych możliwych źródeł informacji. Ze względu na regulacje prawne oraz ogólny schemat tworzenia takich materiałów są to jedne z najbardziej obiektywnych komunikatów, umożliwiających bardzo dokładny wgląd w wewnętrzną sytuację danej spółki.

Kto zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa?

Za stworzenie tego dokumentu odpowiada zazwyczaj dział księgowy firmy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw, które nie posiadają własnego pionu księgowego, zadanie to jest najczęściej oddelegowywane do firmy, która prowadzi ich księgowość. Wedle ustaleń z Art. 52 Ustawy o Rachunkowości sprawozdanie podpisuje wraz z datą podpisu osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. Jeśli dany podmiot gospodarczy posiada zarząd wieloosobowy, podpis składają wszyscy członkowie tego zarządu. Następnie sprawozdanie musi zostać przesłane drogą elektroniczną do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *